Zakończono szósty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

30 listopada 2009
Zakończono szósty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 30 listopada 2009 r. o godz. 15.00 zakończył się szósty nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i działanie 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski można było składać od 16 listopada 2009 r.

W ramach szóstego naboru wniosków konkursowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęły dwa projekty wodno-ściekowe:

  1. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze
  2. Instalacja dezodoryzacji, odwadniania, suszenia i termicznej mineralizacji osadów ściekowych w Łomży

Nie zarejestrowano żadnego wniosku z terenu woj. podlaskiego, którego zakres pokrywałby się z działaniami: 2.1. – kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych.

Łączna wartość projektów złożonych w WFOŚiGW w Białymstoku w ramach szóstego naboru wniosków konkursowych wynosi prawie 69 mln zł, z czego potencjalni beneficjenci wnioskują o dotację w wysokości ponad 32 mln zł ze środków Funduszu Spójności.