Zakończono piąty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Zakończono piąty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 30 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00 zakończył się piąty nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i działanie 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski można było składać od 14 kwietnia 2009 r.