Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020

18 listopada 2015
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje zaangażowane w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Programów na lata 2014-2020. Wytyczne odpowiadają na postulaty dotyczące zwiększenia udziału partnerów, w tym przede wszystkim partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w procesie realizacji wsparcia ze środków funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
Wytyczne obowiązują od: 28.10.2015

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 (PDF, 471.7KB)