Wpłynął wniosek o dofinansowanie z PO IiŚ rekultywacji składowisk odpadów na terenie dziewięciu podlaskich gmin

10 czerwca 2014
Wpłynął wniosek o dofinansowanie z PO IiŚ rekultywacji składowisk odpadów na terenie dziewięciu podlaskich gmin

W wyniku przeprowadzonego naboru w trybie konkursowym w ramach Priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynął wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

Wnioski o dofinansowanie projektów związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 można było składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. Na lidera całego przedsięwzięcia zostało wskazane Miasto Kolno, ale projekt będzie realizowany na terenie dziewięciu podlaskich gmin. 6 czerwca br. zaangażowane w realizację projektu samorządy podpisały porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Na podstawie zawartego porozumienia Miasto Kolno jest oficjalnym wnioskodawcą i beneficjentem, natomiast pozostałe gminy są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”. Projekt realizowany będzie na terenie gmin: Filipów w m. Filipów Trzeci, Grabowo w m. Golanki, Hajnówka w m. Stare Berezowo, Kolno, Krypno w m. Zastocze, Kulesze Kościelne w m. Czamowo Biki, Nowogród, Radziłów, Zbójna w m. Pianki. Zakres przedmiotowy obejmuje rekultywacje 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 6,11 ha na cele przyrodnicze. Wszelkie działania mają na celu przywrócenie wartości użytkowych gruntów poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby oraz działania związane z odgazowaniem składowisk. Wartość całkowitą projektu oszacowano na 6 665 613,75 PLN, przy czym beneficjent będzie starał się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 5 475 897,54 PLN.
Do 18 czerwca br. wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Wstępna pozytywna weryfikacja pozwoli wpisać projekt na listę rankingową przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska. Z kolei przebrnięcie wniosku przez ocenę merytoryczną II stopnia jest podstawą do wydania potwierdzenia dofinansowania i w konsekwencji prowadzi do podpisania umowy. W przypadku otrzymania dofinansowania beneficjent planuje zakończyć realizację zadania do 31.10. 2015 r.

Wpłynął wniosek o dofinansowanie z PO IiŚ rekultywacji składowisk odpadów na terenie dziewięciu podlaskich gmin

W ramach priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami

i ochrona powierzchni ziemi zrekultywowano dotychczas w woj. podlaskim wyspypiska

odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 80 20 m kw.