Wniosek o dofinansowanie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

23 lipca 2013
Wniosek o dofinansowanie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

W związku z zakończonymi 22 lipca br. naborami wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynął jeden wniosek w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013). Wniosek złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce. Beneficjent zamierza rozbudować Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce. Wartość całkowita projektu zamyka się w kwocie 13 668 745,62 zł a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 8 859 811,19 zł. Zakres inwestycji podzielono na trzy części:

  1. Budowa kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o pojemności 75 500 m3.
  2. Zakup mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych.
  3. Budowa instalacji stabilizacji tlenowej systemie zamkniętym oraz budowa drugiego stopnia stabilizacji na placu.

W ciągu siedmiu dni roboczych wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia. Jeśli, w wyniku tej procedury, uzyska co najmniej 60% punktów trafi na przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową. Status projektu podstawowego na tej liście i pozytywna ocena merytoryczna II stopnia skutkuje wydaniem potwierdzenia przyznania dofinansowania i w konsekwencji prowadzi do podpisania umowy na realizację projektu w ramach PO IiŚ.
Jeśli hajnowski projekt odpadowy przejdzie pozytywnie całą powyższą procedurę jego realizacja musi zostać sfinalizowana do końca 2015 roku. Z inwestycji skorzystałoby ponad 151 tysięcy osób zamieszkujących 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.