Widać efekty realizacji projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ

9 listopada 2010
Widać efekty realizacji projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ

Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego w dniach 4-5 listopada br. przedstawiono stan wdrażania projektów środowiskowych w woj. podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konferencja była też okazją do wymiany doświadczeń między beneficjentami a pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Na zaproszenie Instytucji Wdrażającej PO IiŚ do pensjonatu Kozioł na Pisą przybyli beneficjenci z: Kolna, Łomży, Zambrowa i Siemiatycz. W swoich prezentacjach pokazali poziom zaawansowania w realizacji projektów wodno-ściekowych i odpadowych. Z kolei pracownicy WFOŚiGW podzielili się swoją wiedzą m.in. z zakresu zagadnień związanych z kontrolą wniosku o płatność w części finansowej oraz działań informacyjno-promocyjnych. Był też czas na wyjaśnienie innych problemów związanych z bieżącą działalnością.
Następnego dnia beneficjenci z Kolna i Łomży zaprosili uczestników spotkania do udziału w wizytach studyjnych w miejscach realizowanych przez siebie inwestycji w ramach PO IiŚ. Najpierw prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie oprowadził wszystkich po miejscowej oczyszczalni ścieków. Na jej terenie jest właśnie modernizowana za unijne pieniądze stacja uzdatniania wody. W ramach projektu zostanie też położona pod kolneńskimi ulicami nowa sieć kanalizacyjna, a także wodociągowa i deszczowa. Całkowitą wartość inwestycji wycenia się na 22 mln, z czego ok. 10,5 mln zł pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę 2012 roku.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się w okolice miejscowości Czartoria w gminie Miastkowo, gdzie Miasto Łomża realizuje projekt odpadowy. W tym zakresie przewiduje się budowę systemu gospodarki odpadami na terenie Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarki Odpadami, obejmującego swoim zasięgiem działania kilkanaście okolicznych gmin, zamieszkanych przez ponad 163 tys. osób. Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży mógł się już pochwalić świeżo ukończonym i wyposażonym budynkiem sortowni. Obecnie są kopane składowiska na odpady, a na realizację czeka kompostownia. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości niemal 18 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 37,6 mln zł. Prace powinny być zakończone do końca 2012 roku.
Spotkanie informacyjne połączone z wizytami studyjnymi w miejscach realizacji projektów mogło dojść do skutku dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Widać efekty realizacji projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ

Pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku przedsatwili m.in. prezentację

na temat weryfikacji wniosku o płatność w zakresie finansowym


Widać efekty realizacji projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ

Stan realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów

w Czerwonym Borze” przedstawił zastępca burmistrza Zambrowa Bogdan Kamiński

Widać efekty realizacji projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ

Siematycze wciąż czekają na decyzję o dofinansowaniu swojego projektu

wodno-ściekowego, ale już teraz pokazały, że są przygotowane do jego wykonania


Widać efekty realizacji projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ

O modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie oczyszczalni ścieków w Kolnie

opowiadał prezes MPECiGWŚ Dariusz Andrzej Gąsiewski


Widać efekty realizacji projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ

Wielkość i wyposażenie sortowni wybudowanej na potrzeby

Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarki Odpadami robią wrażenie