Wapnowanie gleb – ekodotacje dla rolników

3 lipca 2019
Wapnowanie gleb – ekodotacje dla rolników

Konferencja dotyczyła realizacji Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Program wapnowania gleb realizowany będzie w latach 2019-2023, a na jego budżet przeznaczonych zostało ponad 300 mln zł. Podstawowym celem tego programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

-Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że przy okazji konferencji został uczyniony kolejny, ważny krok na rzecz wspierania rozwoju polskiej wsi. Na realizacji tego przedsięwzięcia skorzysta także środowisko, ponieważ niewątpliwie poprawi się jakość gleb rolniczych. Szef resortu środowiska zaznaczył, że przeznacza na realizację programu 300 mln zł, przy czym możliwa będzie korekta tej kwoty, w zależności od realnych potrzeb. Podpisane porozumienia umożliwiają realizację badań gleb i określanie potrzeb wapnowania.

-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że gleba jest podstawą rolnictwa. Procesy zapewniające dobrą jej jakość to warunek prowadzenia nowoczesnej produkcji najlepszej polskiej żywności. Potrzebne są w tej sferze kompleksowe działania, a inicjatywy Ministra Środowiska stanowią ważną ich część. Wspólne prace obu resortów na rzecz konsekwentnego rozwoju polskiej wsi to priorytetowy element działań rządu Mateusza Morawieckiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowo od sierpnia 2019 r. uruchomi również wsparcie dla działań w obszarze małej retencji i nawodnienia w gospodarstwach wiejskich. Środki własne resortu na ten cel zostały wydzielone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Podczas konferencji zostały podpisane porozumienia pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie dotyczące współpracy przy realizacji programu. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku porozumienie podpisał Prezes Zarządu – Maciej Borzyszkowski.

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać te gospodarstwa, które mają aktualne badania gleby. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na cztery lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.


Wysokość dofinasowania w formie dotacji do zakupu wapna będzie zależała od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/tczystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/tczystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/tczystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

 

Nabór wniosków w ramach programu w regionalnych stacjach rozpoczyna się 15 lipca

Wnioski będzie można składać w Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej, gdzie każdy uprawniony uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

15–027 Białystok ul. Ogrodowa  10

tel. 085/743 58 41 wew. 27, 23, 22