Unijne pieniądze na dokończenie suwalskiego projektu wodno-ściekowego

29 marca 2010
Unijne pieniądze na dokończenie suwalskiego projektu wodno-ściekowego

29 marca 2010 roku w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap II”.

To już ósma inwestycja w województwie podlaskim realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a zarazem piąta w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.
Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap II” wynosi 39,1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla powyższego zadania równa się kwocie 22,6 mln zł.
Zakres inwestycji stanowi kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Suwałki, które bezpośrednio ma służyć poprawie jakości środowiska naturalnego oraz polepszeniu standardu życia mieszkańców Suwałk. Nowa infrastruktura wpłynie również na zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego miasta. Głównymi beneficjentami realizowanego przedsięwzięcia będą mieszkańcy miasta Suwałki, a także zlokalizowane na jego obszarze podmioty gospodarcze oraz instytucje użyteczności publicznej.
Przedmiotem ww. projektu jest modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Suwałki oraz hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków. Ponadto planowana jest budowa 0,2 km kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Do nowej infrastruktury zostanie przyłączonych 150 osób. Realizacja inwestycji przyczyni się także do wzrostu poziomu zwodociągowania do 99,93 % oraz podwyższenia stopnia skanalizowania miasta Suwałki do 94,11 %.
Powyższy projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia, dla którego umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ została podpisana w dniu 27 sierpnia 2009 r. Koszt realizacji obydwu etapów zadania wynosi niemal 58 mln zł, z czego wkład Funduszu Spójności stanowi 33,3 mln zł.

Unijne pieniądze na dokończenie suwalskiego projektu wodno-ściekowego

Bezpośrednio po podpisaniu umowy reprezentujący beneficjenya prezes PWiK

w Suwałkach Witaliasz Rychlik odpowiadał na liczne pytania dziennikarzy