Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie

7 września 2009
Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie

4 września 2009 roku w Białymstoku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno”.
Nastąpiło to w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest to trzecia umowa w ramach w/w programu, a zarazem druga w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w województwie podlaskim.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie Sp. z o.o..
Planowany całkowity koszt realizacji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno” wynosi 44 722 240,11 zł. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla powyższego przedsięwzięcia to 22 491 796,34 zł.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno, które bezpośrednio ma służyć poprawie jakości środowiska naturalnego oraz poprawie jakości życia mieszkańców Kolna. Wpłynie to również na zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego miasta.

Głównymi beneficjentami realizowanego przedsięwzięcia będą mieszkańcy miasta Kolno, a także zlokalizowane na obszarze oddziaływania projektu podmioty gospodarcze oraz podmioty użyteczności publicznej. W ramach inwestycji wybudowane zostanie 27,7 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 2,2 km sieci wodociągowej, a także 3,5 km sieci kanalizacji deszczowej.
Po zakończeniu realizacji projektu planuje się przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – 4 546 osób, a wodociągowej – 111 osób.
W wyniku realizacji projektu Kolno zostanie zwodociągowane w blisko 100%, natomiast skanalizowanie miasta wzrośnie z 59% do 99,5%.
Zakończenie zadania zaplanowane jest na koniec III kwartału 2012 roku.

Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie
Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie
Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie

Podpisanie umowy. Od lewej: Andrzej Duda – Burmistrz Miasta Kolno, Jacek Piorunek- Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Adam Sieńko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, Wiesław Dołęgowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku oraz Dariusz Andrzej Gąsiewski – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie.

Podpisanie umowy. Od lewej: Adam Sieńko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, Wiesław Dołęgowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku oraz Dariusz Andrzej Gąsiewski – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Adam Sieńko składa gratulacje Beneficjentowi – Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie Dariuszowi Andrzejowi Gąsiewskiemu. W środku Wiesław Dołęgowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku.