Umowa z NFOŚiGW dotycząca edukacji ekologicznej podpisana

30 września 2022
Umowa z NFOŚiGW dotycząca edukacji ekologicznej podpisana

29 września 2022 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawła Mirowskiego zostały podpisane porozumienia między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Augustowem i Bargłowem Kościelnym – kolejnymi gminami województwa podlaskiego – dotyczące współpracy we wdrażaniu programu Czyste Powietrze i utworzenia punktów konsultacyjnych. Podczas uroczystości został też wręczony okolicznościowy czek na kwotę 1 400 000 zł wójtowi Piątnicy – pierwszej gminy w województwie podlaskim, która przystępuje do programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski zaznaczył, że do tej pory w województwie podlaskim przyjęto 16 tys. wniosków, podpisano blisko 14 tys. umów na kwotę blisko 150 mln zł i wymieniono ponad 8 tys. „kopciuchów”, a w regionie zawarto już 71 porozumień z gminami, które tworzą punkty konsultacyjne programu Czyste Powietrze.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski podkreślił, że na program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczono 1,4 mld zł. Jak wyjaśnił, gmina występuje do WFOŚiGW z wnioskiem o sfinansowanie właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych wymiany starego pieca, realizację elementów termomodernizacji, a w ramach programu można otrzymać dotację w wysokości do 37,5 tys. zł na jeden lokal. Dajemy doskonałe narzędzia finansowe, żeby sfinansować wymianę kopciucha, który w największym stopniu przyczyniają się do powstawania zjawiska smogu– wskazywał wiceprezes Paweł Mirowski.

Tego samego dnia w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego została podpisana umowa udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Budżet programu wynosi do 3 600 000 zł i będzie on realizowany w latach 2022–2025. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na zadania dotyczące ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, czystego powietrza – przeciwdziałaniu emisjom oraz niskoemisyjnego transportu. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150 000 zł. Beneficjentem mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego.

Jak zaznacza Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski to rekordowa kwota przeznaczona na zadania z zakresu edukacji ekologicznej: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej opiewa na kwotę aż 3,6 mln zł. Dla porównania łączny budżet na zadania z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2019-2021 wynosił niecałe 600 tys. zł. W obecnej sytuacji związanej z kryzysem na rynku energetycznym wsparcie wszelkich inicjatyw związanych z promowaniem większej świadomości ekologicznej jest szczególnie cenne. Jestem wdzięczny, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyasygnował tak duże środki na ten cel. Mam nadzieję, że przyczynią się one do poszerzenia wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego na temat ochrony środowiska i zasobów oraz pozwolą cieszyć się jeszcze czystszym powietrzem i przyjaznym środowiskiem niż dotychczas.

– Działania Funduszu w obszarze nie tylko edukacji przyrodniczej, co znacznie szerzej rozumianej edukacji ekologicznej, to wieloaspektowa i kompleksowa oferta, skierowana do różnych grup docelowych, na finansowanie bardzo szerokiego katalogu działań. Odpowiadamy na istniejące potrzeby w tym obszarze. Edukacja ekologiczna to jeden z priorytetów Funduszu, to budowanie wiedzy i świadomości w wielu ważnych aspektach. Dzięki doskonałej współpracy z wojewódzkimi funduszami ponad 60 milionów złotych popłynie do województw i sfinansuje około pół tysiąca projektów edukacyjnych o skali regionalnej. To nasz wielki, wspólny sukces- podkreśla Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Wsparcie finansowe będzie dotyczyło przedsięwzięć pośrednich i bezpośrednich mających wpływ na podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży), realizowanych za pomocą różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych takich jak m.in. warsztaty, wykłady, szkolenia, e-learning, webinaria, artykuły, audycje, publikacje, a także za pomocą media tradycyjne i elektroniczne w postaci reklam, spotów, social mediów, czy stron internetowych.