Szkolenie z zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach PO IiŚ

30 września 2011
Szkolenie z zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach PO IiŚ

27 września 2011 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie pn. „Zarządzanie projektem inwestycyjnym w ramach PO IiŚ”. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Udział w zajęciach dydaktycznych wzięli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku.
Przeprowadzenie szkolenia powierzono panu Michałowi Rutkowskiemu, absolwentowi Szkoły Głównej Handlowej, członkowi m.in. Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Michał Rutkowski to również autor licznych opracowań, ekspertyz i opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz doświadczony trener z dorobkiem ponad 350 przeprowadzonych kursów. Szkolenie było prowadzone metodą interaktywną, a jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty. W trakcie zajęć dydaktycznych poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  1. Osiąganie wskaźników założonych w projekcie omówienie problemów.
  2. Zmiana zakresu rzeczowego na etapie realizacji projektu.
  3. Aktualizacja załączników do umowy i jej aneksowanie.
  4. Zmiana stawki VAT i jej wpływ na umowy zawarte z wykonawcami.

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli okazję zadawania trenerowi licznych pytań w interesującym ich zakresie i mogli spodziewać się kompetentnych odpowiedzi w trakcie żywej dyskusji.
Szkolenie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie z zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach PO IiŚ

W szkoleniu udział wzięli beneficjenci PO IiŚ z woj. podlaskiego oraz pracownicy

WFOŚiGWw Białymstoku, a zajęcia dydaktyczne poprowadził Michał Rutkowski