Szkolenie z wniosku o płatność w ramach I i II priorytetu PO IiŚ

15 czerwca 2010
Szkolenie z wniosku o płatność w ramach I i II priorytetu PO IiŚ

11 czerwca 2010 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ”.

Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, salę konferencyjną udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Udział w zajęciach dydaktycznych wzięli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku.
Przeprowadzenie szkolenia powierzono krakowskiej firmie LEMTECH Konsulting, a wykład wygłosiła Danuta Wojtczuk, mgr inż. inżynierii środowiska, kierownik Jednostek Realizujących Projekty wodno-odpadowe oraz doświadczony trener w zakresie zagadnień dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz unieszkodliwiania ścieków i odpadów. Szkolenie składało się z części teoretycznej i warsztatów, a jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty. W trakcie zajęć dydaktycznych poruszono m.in. następujące zagadnienia:
1. Ogólne zasady sprawozdawczości PO IiŚ, sprawozdawczość beneficjenta (obowiązki w zakresie rozliczeń projektu wynikające z umowy o dofinansowanie oraz dokumentów programowych – wytyczne/zalecenia).
2. Formularz wniosku o płatność – instrukcja, zasady przygotowania, wskazówki praktyczne.
3. Załączniki do wniosku o płatność – sposób przygotowania, zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji, obieg dokumentów finansowo-księgowych.
Podczas warsztatów uczestnicy szkolenia mieli okazję poćwiczyć praktyczne wypełnianie wniosku oraz przestudiować zagadnienia dotyczące dokumentowania wydatków. Pracownicy WFOŚiGW, jako Instytucji Wdrażającej PO IiŚ, zapoznali się z weryfikacją wniosku o płatność w zakresie formalnym, merytorycznym i finansowym. Ponadto poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy szkolenia zadawali trenerowi liczne pytania i mogli spodziewać się kompetentnych odpowiedzi w trakcie żywej dyskusji.
Szkolenie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie z wniosku o płatność w ramach I i II priorytetu PO IiŚ

Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Szkolenie z wniosku o płatność w ramach I i II priorytetu PO IiŚ

Wykład i warsztaty poprowadziła absolwentka Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. Danuta Wojtczuk

Szkolenie z wniosku o płatność w ramach I i II priorytetu PO IiŚ

W zajęciach dydaktycznych udział wzięli beneficjenci i potencjalni beneficjenci

I i II priorytetu PO IiŚ oraz pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku