Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

21 listopada 2011
Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

Szkolenie pt. „Kontrole i nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach PO IiŚ” było głównym punktem spotkania informacyjno-szkoleniowego, które w dniach 17-18 listopada br. zorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Konferencja była też okazją do wymiany doświadczeń między beneficjentami a pracownikami WFOŚiGW w Białymstoku oraz do odwiedzenia miejsc realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na zaproszenie Instytucji Wdrażającej PO IiŚ do siedziby Białowieskiego Parku Narodowego przybyli beneficjenci realizujący projekty środowiskowe z terenu woj. podlaskiego. Obok pracowników WFOŚiGW w Białymstoku wzięli oni udział w szkoleniu z zakresu kontroli i nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach PO IiŚ. Wykład z elementami warsztatów poprowadził pan Wojciech Motelski, doświadczony konsultant w zakresie rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków UE. Szkolenie było też okazją do zadawania pytań i ożywionej dyskusji na temat problemów przy realizacji inwestycji w ramach PO IiŚ. Miłym przerywnikiem w zajęciach dydaktycznych było zwiedzania Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN.
Następnego dnia beneficjenci z Hajnówki i Bielska Podlaskiego zaprosili uczestników spotkania do udziału w wizytach studyjnych w miejscach realizowanych przez siebie inwestycji w ramach PO IiŚ. Najpierw prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce przyjął wszystkich w zmodernizowanej za unijne pieniądze stacji uzdatniania wody. W ramach projektu powstało również niemal 3 km nowej kanalizacji sanitarnej, co pozwoliło na przyłączenie do sieci prawie 350 osób. Dzięki temu nastąpił wzrost skanalizowania aglomeracji do 93,6%. Dofinansowanie z PO IiŚ pozwoliło też rozbudować miejscową oczyszczalnię ścieków. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9,19 mln zł, z czego ok. 4,36 mln zł pochodzi z Funduszu Spójności. Wykonanie prac zaplanowano do końca 2012 roku.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Bielska Podlaskiego, gdzie samorząd realizuje projekt wodno-ściekowy. W tym zakresie przewiduje się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,8 km oraz budowę 4 km sieci kanalizacji deszczowej. Z nowej infrastruktury skorzysta bezpośrednio niemal 1700 użytkowników indywidualnych oraz 12 podmiotów gospodarczych i osiem budynków użyteczności publicznej. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć poziom skanalizowania aglomeracji do 85%. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości ponad 6 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 12,3 mln zł. Prace powinny być zakończone do końca 2012 roku.
Spotkanie informacyjne połączone z wizytami studyjnymi w miejscach realizacji projektów mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

Szkolenie rozpoczęliśmy w sali seminaryjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.

Uczestników powitał zastępca prezesa WFOŚiGW w Białymstoku Wiesław Dołęgowski.


Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

Druga część zajęć dydaktycznych odbyla się w głównej sali konferencyjnej BPN,

w budynku Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Szkolenie w siedzibie Białowieskiego

Parku Narodowego było czwartym orgaznizowanym w tym roku dla beneficjentów

PO IiŚ z woj. podlaskiego oraz pracowników Funduszu.

Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

Dotychczasowy koszt modernizacji stacji uzdatniania wody w Hajnówce wyniósł ponad

3,2 mln zł. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania nastąpiły 3 marca 2011r.

Stacja może wyprodukować 200m3/h wody o parametrach jakościowych

zapewniających jej bezpieczne spożycie przez ludzi.

Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

O aspektach technicznych opowiadała pani technolog, czuwająca nad prawidłowym

działaniem stacji uzdatniania wody w Hajnówce.


Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

Po terenie oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim oprowadzała nas kierownik

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pani Barbara Niezbecka.

Szkolenie w Białowieży, wizyty studyjne w Hajnówce i Bielsku

Oczyszczalnia w Bielsku Podlaskim została oddana do użytku w 1986 roku. Wprawdzie

nie doczekała się modernizacji ze środków UE, ale jej stan techniczny i przepustowość

pozwolają na przyjęcie ścieków z nowej kanalizacji budowanej w ramach PO IiŚ.