Suwalski projekt odpadowy na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

27 sierpnia 2014
Suwalski projekt odpadowy na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

22 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę rankingową projektów złożonych do dofinansowania w ramach naboru numer 10/POIiŚ/2.1/06/2014 dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Na liście znalazł się m.in. projekt zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach.

W naborze złożonych zostało 9 wniosków o dofinansowanie, z czego 8 uzyskało pozytywny wynik weryfikacji formalnej i merytorycznej I stopnia. Wartość całkowita wszystkich projektów umieszczonych na liście rankingowej to ponad 111,5 mln zł, zaś łączna wnioskowana dla nich kwota dofinansowania to ponad 59,5 mln zł, co stanowi 286,95% alokacji przewidzianej na konkurs (przy zastosowaniu kursu EUR/PLN = 4,1516, według stanu na sierpień 2014 r. podanego przez KE).
Zatwierdzona lista rankingowa znajduje się poniżej:

Lista rankingowa do konkursu numer 10/POIiŚ/2.1/06/2014 (PDF, 0B)

Jednocześnie, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej wyraził zgodę na zwiększenie wysokości alokacji w przedmiotowym konkursie do poziomu 59 564 677,88 zł, co pozwoli zaspokoić potrzeby wszystkich Wnioskodawców, których projekty znalazły się na liście rankingowej.
Wszystkie umieszczone na liście rankingowej projekty zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia przez Grupę Roboczą.