WFOŚIGW w BiałymstokuPomoc w opracowaniu PGN -

Treść

Pomoc w opracowaniu PGN

Dla kogo?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest lokalnym dokumentem w ramach którego, gmina  planuje działania  w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na danym terenie. Dokument ten kładzie duży nacisk na działania związane z poprawą jakości powietrza. Ważnym elementem analizy w PGN jest kompleksowość rozwiązań i wskazanie wzorcowej roli samorządu w dążeniu do realizacji niskoemisyjnych i zasobooszczędnych inwestycji oraz poprzez edukację i promocję zagadnień, zachęcanie każdego użytkownika energii do zmiany zachowań na proekologiczne.

PGN pokazuje stan istniejący w gminie, w szczególności poziom zużycia energii i poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza w danej gminie.

W Planie gmina określa cele oraz sposoby ich osiągnięcia do 2020 roku. W szczególności określa:

  • do jakiego poziomu zostaną zredukowane  emisje gazów cieplarnianych, w tym szczególności dwutlenku węgla CO2
  • jak można ograniczyć  zużycie energii u wszystkich odbiorców
  • jak można zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • poziom notowanych przekroczeń stężeń zanieczyszczeń powietrza i sposób ich redukcji.

W PGN można znaleźć wykaz lokalnych inwestycji, które gmina planuje jeszcze zrealizować lub pomóc innym interesariuszom gminy w ich realizacji. Dlatego w PGN jest opis  sposobu zaangażowania w działania  uczestników lokalnego rynku energii tzw. interesariuszy czyli mieszkańców, lokalnych jednostek  publicznych, przedsiębiorców, zakładów energetycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych itd.

Wdrożenie PGN może przynieść wymierne korzyści. Realizując inwestycje wskazane w dokumencie gmina może stworzyć możliwość lokalnej poprawy jakości powietrza, umożliwić wzrost komfortu życia mieszkańców , ograniczyć zużycie energii we własnych budynkach użyteczności publicznej a w ślad za tym do obniżyć rachunki za energię a oszczędzone środki wydać na inne cele.

PGN to także ważny lokalny dokument dla gmin, które planują swój rozwój inwestycyjny w najbliższych latach, w tym także w kontekście wykorzystania funduszy UE.

Co zyskujesz?

Skorzystaj z pomocy – nie poniesiesz żadnych kosztów !

W ramach doradztwa udzielamy wsparcia gminom  w przygotowaniu i wdrażaniu, i sposobach monitorowania działań planowanych w ramach PGN, i ich aktualizacji na każdym etapie.

Doradca Energetyczny pomoże gminie w przygotowaniu założeń PGN poprzez zweryfikowanie zapisów w dokumencie, w trakcie wdrażania inwestycji i sposobie monitorowania postępów. Doradcy oferują stała pomoc zarówno w ramach indywidualnych konsultacji ale także w  ramach zbiorowych szkoleń.

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentu przez  NFOŚiGW lub WFOSiGW w Białymstoku wydawane jest zaświadczenie, które służy gminie i jej interesariuszom w pozyskiwaniu środków na nowoczesne przyjazne środowisku inwestycje w szczególności ze środków UE.