WFOŚIGW w BiałymstokuUmorzenia -

Treść

Umorzenia

 1. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, złożony nie wcześniej niż 3 lata od daty podpisania umowy po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • pożyczkobiorca spłacił pożyczkę w części niepodlegającej umorzeniu,
  • zadanie zostało wykonane w terminie określonym w umowie,
  • został osiągnięty określony w umowie efekt rzeczowy i ekologiczny,
  • pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,
  • przeznaczenie umarzanej kwoty na inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarzana kwota, będące w trakcie realizacji lub w pełni przygotowane do realizacji.
 2. Wysokość umorzenia może być uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Funduszu.

 

Wielkość umorzenia

 1. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 20% kwoty wypłaconej pożyczki i nie może być wyższa niż 400 tys. zł, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Wysokość umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie, na które było jednocześnie udzielone dofinansowanie z Funduszu w formie dotacji, ulega obniżeniu o wysokość dotacji.
 3. W przypadku nieterminowych spłat rat kapitałowych i odsetek przekraczających limit dni określony w pkt. 4 dokonuje się zmniejszenia kwoty umorzenia o 1% za każdy dzień opóźnienia.
 4. Jeżeli łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek w części niepodlegającej umorzeniu nie przekroczyło 30 dni, na potrzeby umorzeń spłaty uznaje się za terminowe, z zastrzeżeniem, że nie są zaliczane do okresu opóźnień spłaty rat i odsetek uiszczone w terminie określonym w umowie w wysokości co najmniej 95 %.
 5. Złożenie wniosku o umorzenie nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty należności Funduszu.

 

Nie podlegają umorzeniu

Pożyczki, które do dnia podjęcia decyzji przez Zarząd zostały spłacone w całości.

 

Skuteczność umorzenia

Umorzenie staje się skuteczne po uregulowaniu oprocentowania od całej kwoty pożyczki
i udokumentowaniu przeznaczenia umorzonej kwoty na inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarzana kwota, w wymaganej formie.

 

Umowy nie podlegające umorzeniu

Nie podlegają umorzeniu pożyczki wypłacone na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.  

 

UWAGA: Umowy pożyczek ze środków Funduszu zawarte po dniu 01 stycznia 2016 r. nie podlegają umorzeniu.

 

Osoby do kontaktu w sprawie umorzeń

Tomasz Grynasz
(85)749–94–81
tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl

 

Szczegółowe informacje w zakresie umarzania pożyczek znajdują się w „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” dostępnych na stronie internetowej.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umorzenie (DOC, 66.5KB)

 

Załącznik

Załącznik D (DOC, 61.5KB)

Załącznik E1 (XLS, 146.5KB)

Załącznik E2 (XLS, 154.5KB)