WFOŚIGW w BiałymstokuAZBEST – nabór 2021 -

Treść

AZBEST – nabór 2021

Program usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany będzie poprzez dofinansowanie: demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Dotacje mogą być udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które:

  • wprowadzają informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju,
  • przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,
  • posiadają aktualny, przyjęty uchwałą rady gminy, program usuwania azbestu.

Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja:

  • do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  • do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  • do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

 

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest:

Izabela Grygorczuk – Koordynator programu
tel. (85) 875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

 

Aktualnie trwające nabory

Nabór od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 15:30.
Wnioski należy składać w sekretariacie Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5.

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania (PDF, 274.4KB)

 

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu (PDF, 202KB)

 

Dokumenty do Wniosku:

Wniosek o dotację AZBEST (DOC, 584.5KB)

Załącznik nr 1 do Wniosku – Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLS, 42KB)

Załącznik nr 2 do Wniosku – Wykaz nieruchomości (XLS, 40KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB)

Załącznik D (DOC, 63KB)

 

Dokumenty do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLS, 40KB)

Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz nieruchomości (XLS, 0B)

Ogólny wzór umowy dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu (PDF, 218.7KB)

 

Dokumenty do rozliczenia zadania:

Załącznik rozliczeniowy – Wzór oświadczenia ubiegającego się o przekazanie środków finansowych (DOC, 64KB)

Załącznik rozliczeniowy nr 3 – Zestawienie kart przekazania odpadu (XLS, 34.5KB)

Załącznik rozliczeniowy nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 48KB)

Załącznik rozliczeniowy nr 5 – Protokół odbioru (DOC, 30KB)

Wzór informacji o dofinansowaniu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest (DOC, 176KB)