WFOŚIGW w BiałymstokuAZBEST (CZĘŚĆ 1) – nabór 2023 -

Treść

AZBEST (CZĘŚĆ 1) – nabór 2023

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza od dnia 22.08.2023 r. do 01.09.2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok. Edytowalne załączniki do wniosku (wymienione w regulaminie naboru i formularzu wniosku) należy wysłać dodatkowo na adres e-mail: azbest.czesc1@wfosigw.bialystok.pl.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu jego wersji papierowej do sekretariatu Funduszu. Wnioski, które wpłyną do Funduszu poza wyznaczonym terminem naboru, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.  

Ostatecznymi odbiorcami korzyści są posiadacze obiektów budowlanych, z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest:

a) zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach KPO;

b) realizowane na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia:

a) do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G, określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, nie większej niż 1500;

b) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, w przedziale powyżej 1500 do 2000;

c) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G, określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, powyżej 2000.

Obowiązujące terminy:

Zawieranie umów z beneficjentami (JST) – do 31.05.2024 r.

Okres kwalifikowalności kosztów – od 01.01.2019 r. do 30.06.2024 r.

Zakończenie przedsięwzięcia – do 30.06.2024 r., ale nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Złożenie dokumentów rozliczeniowych – do 15.07.2024 r. (po zakończeniu zadania)

Wypłata dotacji – do 31.10.2024 r. (po zatwierdzeniu dokumentów rozliczeniowych) 

Osoba do kontaktu:

Ewa Wasiluk

Tel. (085) 875 81 87

E-mail: azbest.czesc1@wfosigw.bialystok.pl

 

Dokumenty podstawowe:

Program Priorytetowy AZBEST (PDF, 1.1MB)

Regulamin naboru wniosków – AZBEST CZ. I (PDF, 264.4KB)

Wniosek o dofinansowanie:

Wniosek o dotację – AZBEST CZ. I (DOCX, 149.3KB)

Zał. 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLSX, 13.5KB)

Zał. 2 Wykaz nieruchomości objętych zadaniem (XLSX, 14KB)

Zał. 3 Formularz do wyliczenia dotacji (XLSX, 12.8KB)

Pismo o przyznaniu dotacji:

Pismo o przyznaniu dofinansowania (DOCX, 472.1KB)

Informacje dodatkowe do umowy (DOCX, 30.2KB)

Umowa o dofinansowanie:

Umowa dotacji – AZBEST CZ. I (DOCX, 147.8KB)

Zał. 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLSX, 12.8KB)

Zał. 2 Wykaz nieruchomości objętych zadaniem (XLSX, 13.3KB)

Zał. 3 Formularz do wyliczenia dotacji (XLSX, 12.7KB)

Wniosek o płatność:

Wniosek o płatność – AZBEST CZ. I (XLSX, 55.6KB)

Zał. 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLSX, 12.8KB)

Zał. 2 Wykaz nieruchomości objętych zadaniem (XLSX, 13.3KB)

Zał. 3 Formularz do wyliczenia dotacji (XLSX, 12.7KB)

Zał. 4 Protokół odbioru odpadów (DOCX, 15.9KB)

Zał. 5 Protokół odbioru końcowego (DOCX, 17.2KB)

Zał. 5a Lista nieruchom. do protokołu (XLSX, 12.8KB)

Zał. 6 Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 17KB)

Zał. 7 Zestawienie kart przekazania odpadów (XLSX, 12.7KB)

Działania informacyjne:

Informacja o dofinansowaniu (DOCX, 123.1KB)