WFOŚIGW w BiałymstokuOchrona Przyrody (OP) lub Monitoring (MN) -

Treść

Ochrona Przyrody (OP) lub Monitoring (MN)

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (Ochrona Przyrody)

Projekty z zakresu Ochrony Przyrody obejmują działania mające na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja

  • do 60 % kosztów rzeczywistych zadania,
  • do 100 % w przypadku urządzania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, jako przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, jednak nie więcej niż 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, organy administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Monitoring

Projekty z zakresu Monitoringu obejmują działania wspomagające realizację zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz prowadzenia monitoringu przyrodniczego, w tym monitoring w zakresie stanu populacji, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań.

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja

  • do 60 % kosztów rzeczywistych zadania,

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Ochroną przyrody lub Monitoringiem

Izabela Grygorczuk
tel. (85) 749–94–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory

Nabór ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych.

Brak naboru wniosków na zadania z zakresu „Monitoringu”.

Środki dotacyjne na Ochronę Przyrody zostały wyczerpane. Nabór wniosków został wstrzymany.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie (DOC, 671.5KB)

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku (XLS, 50KB)

Informacja – dane osobowe (DOCX, 15.8KB)

Załączniki

Załącznik D (DOC, 61.5KB)

Załącznik E1 (XLS, 146.5KB)

Załącznik E2 (XLS, 154.5KB)

Załącznik F1 (DOC, 30KB)

Załącznik F2 (XLS, 159.5KB)

Obliczanie wartości wskaźnika efektu ekologicznego (DOC, 36KB)

Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć (DOC, 36KB)

Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów (DOC, 38KB)