Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

21 lipca 2009
Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

W dniach 16-17 lipca 2009 r. w Augustowie odbyło się spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi priorytety środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jego trakcie dwa projekty wodno-ściekowe z terenu woj. podlaskiego otrzymały potwierdzenia dofinansowania realizacji inwestycji z Funduszu Spójności.

Spotkania Instytucji Pośredniczącej, którą dla osi środowiskowych Programu Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Środowiska oraz Instytucji Wdrażających PO IiŚ, reprezentowanych głównie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają charakter cykliczny. Do udziału w nich zapraszani są również przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), a także samorządowcy z terenu województwa, na terenie którego odbywa się spotkanie oraz wybrani beneficjenci. Podczas konferencji przewidziany jest zazwyczaj panel szkoleniowy (w Augustowie tematem wiodącym były przepływy finansowe), przedstawienie obecnego stanu wdrażania PO IiŚ, prezentacja regionu będącego gospodarzem spotkania oraz konwent prezesów WFOŚiGW z całego kraju.

Dla mieszkańców woj. podlaskiego najważniejszym wydarzeniem było wręczenie potwierdzeń dofinansowania dwóch projektów wodno-ściekowych zlokalizowanych w Suwałkach i Kolnie. Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło odebrali je: prezydent Suwałk Józef Gajewski oraz burmistrz Kolna Andrzej Duda. Obie inwestycje zostały wyłonione w procedurze konkursowej.

Realizacja projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach” pochłonie 15,5 mln zł, z czego beneficjent, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, może spodziewać się dofinansowania z Funduszu Spójności w kwocie bliskiej 11 mln zł. Za te pieniądze będzie możliwa budowa 3,327 km sieci kanalizacji sanitarnej i 7,418 km sieci wodociągowej, a także przebudowa oczyszczalni ścieków oraz zainstalowanie systemów monitoringu i ewidencji zdarzeń na sieci. Zakończenie zadania zaplanowano na 2012 rok.

Z kolei realizację projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno” wyceniono na ponad 35,5 mln zł, a beneficjent pomocy, którym jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie, otrzyma dotację wynoszącą ponad 22 mln zł (dla odzwierciedlenia skali dofinansowania warto podać, że cały tegoroczny budżet Kolna zamyka się kwotą 30 mln zł). Zakres przedsięwzięcia umożliwi pobudowanie 27,7 km sieci kanalizacyjnej, 2,2 km sieci wodociągowej, 3,5 km kanalizacji deszczowej oraz modernizację stacji uzdatniania wody. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2009-2011 rok, a po jej zakończeniu nastąpi wzrost skanalizowania aglomeracji miejskiej Kolna z 59 % do 99,5 %.

To już drugie i trzecie potwierdzenie dofinansowania projektów z naszego województwa wyłonionych w procedurze konkursowej w ramach środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Pierwszą tego typu inwestycją jest projekt pn. „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomża i okolicznych gmin”. W tym przypadku beneficjent może się również pochwalić faktem podpisania umowy o dofinansowanie, co nastąpiło 7 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zdjęcia ze spotkania

Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski prezentuje obecny stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób zaangażowanych w obsługę PO IiŚ oraz zaproszeni goście

Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

W konferencji prasowej udział wzięli (od lewej): Dyrektor Gabinetu Wojewody Podlaskiego Daniel Szutko, Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku Bożena Adamska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Adam Sieńko oraz Dyrektor Departamentu PO IiŚ w Ministerstwie Środowiska Aleksandra Malarz

Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

Potwierdzenie dofinansowania inwestycji odbiera Prezydent Suwałk Józef Gajewski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Ździebło przekazuje potwierdzenie dofinansowania projektu Burmistrzowi Kolna Andrzejowi Dudzie

Szkolenie prowadzili pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Materiały szkoleniowe ze spotkania

Rozliczanie wniosku o płatność w ramach POPT 2007-2013

Generator wniosków o płatność

Nowa metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane

System obiegu środków finansowych w PO IiŚ

Zasady sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC dla programów operacyjnych

Przygotowanie wniosku o płatność

Aktualizacja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskówo płatność do Komisji Europejskiej