Sięgnij po dofinansowanie z PO IiŚ

6 grudnia 2013
Sięgnij po dofinansowanie z PO IiŚ

Realizacja największego w historii Unii Europejskiej Programu Infrastruktura i Środowisko wkracza w ostatnią fazę. Jednak wciąż istnieje możliwość zrealizowania projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. O szczegółach rozmawiamy z panią Anetą Wilmańską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

  •  Minister Środowiska ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Proszę powiedzieć, kto i na jakie działania może jeszcze pozyskać środki?

Ogłoszony przez nas konkurs skierowany jest do samorządów, związków jednostek samorządu terytorialnego, a także spółek komunalnych, które planują budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej. W przypadku realizacji kompleksowego projektu istnieje również możliwość włączenia w jego zakres elementów związanych z zaopatrzeniem w wodę. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca tego roku. W tym miejscu chciałam wyjaśnić jedną kwestię, która ma kluczowe znaczenie dla wnioskodawców – projekty, które uzyskają wsparcie mogą być realizowane jeszcze do końca 2015 r. Po szczegóły związane z konkursem odsyłam na stronę internetową Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/pois).
Nowością w trwającym do końca bieżącego roku konkursie jest to, że o dofinansowanie mogą tym razem ubiegać się nie tylko podmioty zamierzające realizować swoje projekty w aglomeracjach liczących powyżej 15 tys. RLM*, ale także tych z przedziału 10-15 tys. RLM*. Dzięki temu również mniejsze gminy mają szansę na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach ze swojego regionu.

  • Jak ocenia Pani realizację Programu w obszarze gospodarki wodno-ściekowej?

Projekty wodno-ściekowe realizowane są bardzo sprawnie. Właśnie na te działania podpisano najwięcej umów o dofinansowanie, bo aż 264. Ich łączna wartość dofinansowania wynosi 11,4 mld zł. Realizacja projektów przyczyni się do wybudowania 13 tysięcy kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i umożliwi korzystanie z niej przez prawie 1,4 mln osób. Do tej pory wybudowano już blisko 9 tysięcy kilometrów, dla porównania – mniej więcej tyle samo liczy długość granicy Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Te projekty są bardzo istotne, ponieważ zgodnie z Traktatem Akcesyjnym Polska do końca 2015 roku powinna wyposażyć aglomeracje od 2 tys. RLM w sieć kanalizacji sanitarnej zapewniając jednocześnie właściwy poziomo oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

  • Być może część czytelników jest zaskoczona faktem, że pomimo kilku lat realizacji Programu ciągle są jeszcze wolne środki.

Organizacja konkursów i podpisywanie umów na realizację projektów wodno-ściekowych od początku przebiegały bardzo sprawnie. Spodziewaliśmy się, że środki przeznaczone na ten cel zostaną wykorzystane dużo wcześniej. Był nawet taki moment, kiedy w 2010 r. cała kwota przeznaczona na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej została rozdysponowana i konieczne było utworzenie listy rezerwowej projektów, na które wówczas zabrakło pieniędzy. Po jakimś czasie okazało się jednak, że sytuacja gospodarcza wpłynęła na obniżenie kosztów inwestycji, które ostatecznie zostały zrealizowane po cenach nierzadko o połowę niższych od zakładanych. Zwolnione środki pozwoliły nam na ogłoszenie nowych konkursów. Dzięki tym funduszom będziemy mogli wybudować więcej oczyszczalni ścieków, kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W tej chwili, w trwającym naborze wniosków, mamy do rozdysponowania ponad 600 mln zł, a kwota ta w razie potrzeby może ulec zwiększeniu.

  • Proszę powiedzieć, czy projekty wodno-ściekowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020?

W tej chwili przygotowujemy założenia kolejnego okresu programowania. W dalszym ciągu dostrzegamy ogromne potrzeby w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Chcąc ułatwić realizację projektów w kolejnych latach, planujemy finansowanie ich przygotowania jeszcze ze środków obecnej perspektywy. Jeżeli jednak są samorządy, które dysponują konieczną dokumentacją środowiskową i techniczną, to nie warto czekać na kolejny okres programowania, należy w pierwszej kolejności sięgnąć po pieniądze, które już mamy.

  • Dziękuję za udzielenie wywiadu.

Dziękuję i zachęcam do współpracy w pozyskiwaniu środków na ochronę środowiska w bieżącej oraz kolejnej perspektywie finansowej.

 

* Równoważna liczba mieszkańców (RLM) jest to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

 Sięgnij po dofinansowanie z PO IiŚ

Pani Aneta Wilmańska –

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

 

Źródło: WWW.mos.gov.pl