Są środki na ochronę środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej

4 lutego 2011
Są środki na ochronę środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej

Nawet 11 mln złotych mogą otrzymać samorządy na ochronę i poprawę stanu środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej. Porozumienie o udostępnieniu środków na ten cel podpisały: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji (budżet 6 mln zł) oraz pożyczek (budżet 5 mln zł). O wsparcie w formie dotacji mogą ubiegać się gminy: Białowieża, Narewka i Hajnówka (wiejska). Każdy z wymienionych samorządów może starać się maksymalnie o 2 mln zł na modernizację gospodarstw domowych pod kątem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko poprzez:
– zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków;
– zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie dotacji wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.
W przypadku pożyczek wspierane będą projekty inwestycyjne z zakresu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Maksymalny dopuszczalny limit dla tej zwrotnej formy sfinansowania tzw. wkładu własnego wynosi do 100 %. Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego powiatu hajnowskiego. Pożyczki nie podlegają umorzeniu, ale będzie je można spłacać nawet przez 25 lat przy oprocentowaniu stałym 1 % w skali roku.
O dofinansowanie zarówno w formie dotacji jak i pożyczki będzie się można ubiegać w WFOŚiGW w Białymstoku. Środki na realizację zadań zostaną wypłacone do 2013 roku, a ich wydatkowanie musi nastąpić do 2015 roku.
Szczegółowy opis programu: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w zakresie „Zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” znajduje się tutaj.

Są środki na ochronę środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej

Pierwotnie budżet programu „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej”

wynosił 75 milionów złotych. Brak zgody części samorządów na powiększenie

Białowieskiego Parku Narodowego spowodował znaczne okrojenie tej puli przez

Ministra Środowiska. Obecnie gminy z powiatu hajnowskiego mogą liczyć

na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w łącznej kwocie 11 mln zł

(5 mln zł dotacji i 6 mln zł w formie pożyczek).