Ruszamy z programem KAWKA i zapraszamy do zgłaszania projektów

24 marca 2014
Ruszamy z programem KAWKA i zapraszamy do zgłaszania projektów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że w II kwartale 2014 r. planowane jest uruchomienie programu pn.: „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, w ramach którego Wojewódzki Fundusz będzie udzielał wsparcia finansowego dla zadań z zakresu ograniczenia „niskiej emisji”, ujętych w programach ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej i dla strefy podlaskiej.

Beneficjentami Programu mogą być miasta o liczbie ludności przekraczającej 10.000 oraz miejscowości uzdrowiskowe, w których przekroczone zostały normy jakości powietrza w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle zawieszonym PM10.
Zgodnie z jego zasadami, Wojewódzki Fundusz będzie mógł udzielić dofinansowania w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

  • do 45% w formie dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW;
  • do 45% w formie preferencyjnej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.

Ostatecznymi odbiorcami korzyści (beneficjentami końcowymi) mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz inne wskazane w programach ochrony powietrza.
Zakres rzeczowy, który może być objęty dofinansowaniem oraz warunki, jakie winien spełnić beneficjent, określone zostały w Programie, znajdującym się pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/poprawa-jakosci-powietrza/. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy ujęte w punkcie 8 ppkt. 1.7. Programu.
Mając na uwadze konieczność przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki w NFOŚiGW, Fundusz zwraca się z uprzejmą prośbą do miast spełniających kryteria programu o udzielenie informacji z wykazem zadań proponowanych do dofinansowania.
Będziemy zobowiązani za szybką odpowiedź (nie później jednak niż do 15 kwietnia br.).