RUSZA NABÓR Z PROGRAMU MOJA WODA!

30 czerwca 2020
RUSZA NABÓR Z PROGRAMU MOJA WODA!

PROGRAM MOJA WODA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej zwany: WFOŚiGW w Białymstoku) ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz w Regulaminie naboru wniosków (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyznanego przez NFOŚiGW limitu środków.

Wnioski o dofinasowanie składane do WFOŚiGW w Białymstoku powinny obejmować przedsięwzięcia realizowane na nieruchomościach zlokalizowanych jedynie w  województwie podlaskim.  

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji elektronicznej (za pomocą portalu beneficjenta) jak i w wersji papierowej (na adres podany poniżej).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data fizycznego wpływu papierowej wersji wniosku do Sekretariatu WFOŚiGW w Białymstoku, potwierdzana na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1)    Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
2)    Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3)    Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
4)    Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w WFOŚiGW w Białymstoku w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://wfosigw.bialystok.pl/

Szczegółowe informacje w zakładce „MOJA WODA”