Rekordowe zainteresowanie usuwaniem azbestu w 2011 roku

25 lutego 2012
Rekordowe zainteresowanie usuwaniem azbestu w 2011 roku

W 2011 r. WFOŚiGW w Białymstoku kontynuował finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Po raz pierwszy od trzech lat wysokość dotacji wyniosła do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ubiegłym roku aż 75 gmin województwa podlaskiego skorzystało ze środków zagwarantowanych w programie: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest” wdrażanym przez WFOŚiGW w Białymstoku z wydatną pomocą NFOŚiGW.
Łączny koszt kwalifikowany wszystkich dofinansowanych zadań w 2011 r. wyniósł 4 536 879,70 zł, z czego 2 371 907,43 zł to środki NFOŚiGW, a 2 164 972,27 zł to wkład WFOŚiGW w Białymstoku. W wyniku realizacji projektu unieszkodliwionych zostało ok. 9.100 Mg odpadów azbestowych.

Podsumowanie dofinansowania usuwania azbestu w województwie podlaskim w 2011 roku (XLS, 0B)

Z uwagi na wielkie zainteresowanie dofinansowaniem zadań z zakresu usuwania azbestu i wyczerpaniem alokacji na ten cel WFOŚiGW w Białymstoku został zmuszony do wstrzymania przyjmowania wniosków w br. Pod koniec 2012 r. Fundusz planuje nabór wniosków do realizacji w roku 2013. Kwota dofinansowania wyniesie ok. 4 mln zł (po 2 mln zł z WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW).
WFOŚiGW w Białymstoku systemowo dofinansowuje zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest od 2009 r. W latach 2009-2010 z pomocy skorzystały 43 gminy. Łączny koszt kwalifikowany wszystkich dofinansowanych zadań w tym okresie wyniósł 1,36 mln zł, z czego 890 tys. zł to wkład WFOŚiGW w Białymstoku (pozostała kwota została udostępniona przez NFOŚiGW).

Rekordowe zainteresowanie usuwaniem azbestu w 2011 roku

W latach 2009-2011 udało się unieszkodliwić 11.839,357 Mg odpadów
azbestowych na terenie woj. podlaskiego.