PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

6 lipca 2015
PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce podpisało 30.06.2015 r. aneks zwiększający kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności projektu odpadowego z 11,6 mln zł do 14,2 mln zł.

Umowę o dofinansowanie z PO IiŚ projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce” beneficjent podpisał z WFOŚiGW w Białymstoku 22 stycznia 2014 r. W miarę poszerzania zakresu inwestycji i pojawiających się możliwości pozyskania dodatkowych środków, PUK dwukrotnie aneksował umowę. Ostatecznie wartość przedsięwzięcia wyniesie 23,2 mln zł (pierwotna 13,6 mln zł). Dotychczas wybudowano i przekazano do eksploatacji m.in. nową kwaterę do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbiornik na odcieki. Do użytku oddano również instalacje do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz do przetwarzania odpadów zielonych, co na celu dostosowanie zakładu do pełnienia roli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Obecnie beneficjent jest w trakcie realizacji rozbudowy linii technologicznej do produkcji paliw alternatywnych. Głównym celem projektu jest redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami.
Z uwagi na trwające inwestycje oraz planowany zakup specjalistycznego sprzętu PUK złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu, którego zakończenie powinno nastąpić do końca 2015 roku. Z inwestycji skorzysta ponad 151 tysięcy osób zamieszkujących 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.

 

PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

W ramach projektu zakupiono m.in. mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do demontażu
odpadów wielkogabarytowych, zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych i drewnopochodnych

Fot. PUK S.A. W Hajówce