Przypomnienie o wymaganiach dotyczących promocji projektów środowiskowych Programu Infrastruktura i Środowisko

22 sierpnia 2014
Przypomnienie o wymaganiach dotyczących promocji projektów środowiskowych Programu Infrastruktura i Środowisko

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia wielu projektów, Ministerstwo Środowiska przypomina wymagania i dobre praktyki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych.

Każda informacja o projekcie środowiskowym realizowanym w ramach POIiŚ powinna zawierać dokładną informację na temat tytułu projektu, nazwy beneficjenta, całkowitej wartości dofinansowania i wartości dofinansowania z Unii Europejskiej. Ponadto informacja musi uwzględniać nazwę Programu Infrastruktura i Środowiska oraz odniesienie do właściwego funduszu (Fundusz Spójności lub Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Warto zwrócić uwagę, że przy komunikacie skierowanym do społeczeństwa warto jest uwzględnić informacje dotyczące efektu ekologicznego projektu dofinansowanego w ramach środków unijnych.
Należy pamiętać, że równolegle realizowane są projekty finansowane w ramach krajowych jak i regionalnych programów, co może utrudniać zidentyfikowanie faktycznego źródła dofinansowania projektów. Beneficjenci powinni wszystkie te informacje przekazywać w bezpośrednich kontaktach z mediami.
Więcej szczegółów na temat obowiązków Beneficjentów w obszarze informacji i promocji określają Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w Ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przypominamy, że działania informacyjno promocyjne są weryfikowane podczas audytów i kontroli projektów. W działaniach promocyjnych prosimy większą wagę niż do ilości komunikatów, przykładać do ich jakości i zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.