Przypominamy samorządowcom o obowiązku dostarczenia załączników do sprawozdań Oś-4g i Oś-4p za 2011 rok

23 sierpnia 2012
Przypominamy samorządowcom o obowiązku dostarczenia załączników do sprawozdań Oś-4g i Oś-4p za 2011 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania Oś-4g dla gminy oraz załącznik nr 1 do sprawozdania Oś-4p dla powiatu należało dostarczyć do dnia 15 sierpnia 2012r.

Wszystkie samorządy, które jeszcze tego nie uczyniły, powinny niezwłocznie przesłać przedmiotowe dokumenty na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5 15-879 Białystok, na numer fax (85) 74-60-166 lub na adres e-mail: azajko@wfosigw.bialystok.pl
Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2011 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

BOŚ S.A. O/Białystok
18 1540 1216 2001 4450 3123 0001

Od kwot niewpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodów gminy lub powiatu w wierszu 4 prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 przez liczbę 10.
W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzory powyższych załączników oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z Monitora Polskiego Nr 61 poz. 586.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2011 r. (XLS, 0B)

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 2011 r. (XLS, 0B)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. (PDF, 0B)