Projekt z Siemiatycz dofinansowany – z listy rezerwowej do podpisania umowy

8 grudnia 2011
Projekt z Siemiatycz dofinansowany – z listy rezerwowej do podpisania umowy

8 grudnia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”.

Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej, przeprowadzonej w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To już dziewiąte zadanie dofinansowane z tego programu, a zarazem szóste w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w województwie podlaskim.
Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach. Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji to 64,3 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniesie prawie 28 mln zł. Beneficjent zamierza uzupełnić wkład własny dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Białymstoku oraz poprzez zaciągnięcie bankowego kredytu komercyjnego.
Podstawowy zakres projektu zakłada:

  • budowę sieci kanalizacyjnej o długości 28,1 km oraz sześciu przepompowni ścieków;
  • budowę i modernizację sieci wodociągowej o długości 9,7 km, w tym podlegającej wymianie o długości 4,2 km;
  • modernizację węzła osadowego w oczyszczalni ścieków w zakresie likwidacji uciążliwości odorowych.

Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na połowę 2015 roku. W wyniku realizacji projektu dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej będzie miało ok. 91,7% mieszkańców tj. 13 691 osób (przybędzie 5229 użytkowników indywidualnych sieci kanalizacji sanitarnej). Ponadto przewidziano podłączenie do kanalizacji jednego dużego zakładu przemysłowego (Pronar Sp. z o.o.) oraz 8 zakładów usługowych funkcjonujących na terenie miasta. Do planowanej sieci kanalizacyjnej podłączone zostaną również następujące instytucje: Sąd Grodzki, Biblioteka Publiczna , LOK, „Dom Rycerza”, budynek Urzędu Gminy Siemiatycze. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli też na wzrost liczby użytkowników indywidualnych sieci wodociągowej o 300 osób (szacuje się, że po zakończeniu projektu dostęp do sieci wodociągowej będzie miało ok. 99% mieszkańców aglomeracji miasta Siemiatycze).
Wniosek o dofinansowanie siemiatyckiego projektu wodno-ściekowego trafił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wyniku konkursu ogłoszonego 30 września 2009 roku w ramach PO IiŚ, dla działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wniosek przeszedł z pozytywnym skutkiem etapy oceny formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia. Jednak z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych wówczas projektów z tego zakresu planowana inwestycja w Siemiatyczach trafiła na listę rankingową ogłaszaną przez Ministerstwo Środowiska i przez długi czas miała status rezerwowej. W niedawno opublikowanym rankingu przedsięwzięcie awansowało na listę podstawową, co zaowocowało podpisaniem 26 września br. przez ministra środowiska potwierdzenia dofinansowania z zastrzeżeniem zwolnienia alokacji na działanie opisane w I priorytecie PO IiŚ. Od tego dnia do chwili obecnej trwała procedura przygotowawcza do podpisania umowy z beneficjentem.

Projekt z Siemiatycz dofinansowany - z listy rezerwowej do podpisania umowy

Ze strony WFOŚiGW w Białymstoku umowę podpisali: prezes Adam Sieńko i zastępca

prezesa Wiesław Dołęgowski, a beneficjenta reprezentował prezes Przedsiębiorstwa

Komunalnego w Siemiatyczach Janusz Żoch. W uroczystości wziął również udział

burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz.