Program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – podsumowanie na koniec 2012 r.

15 stycznia 2013
Program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – podsumowanie na koniec 2012 r.

Program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” wdrażany jest od 22.06.2010 r. na podstawie umowy o udostępnianiu środków podpisanej między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i WFOŚiGW w Białymstoku. Podstawowym zadaniem programu jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w sąsiedztwie rzeki Rospudy jak i obszarze bezpośrednio z nim sąsiadującym. Na ten cel przeznaczono 100 mln zł dotacji, z których dotychczas wypłacono 60,77 mln zł.

Zakres podstawowy to 21 zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gmin: Raczki (5), Bakałarzewo (5), Filipów (2), Augustów (3) i Nowinka (6). Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów koszt zakresu podstawowego wyniósł ok. 87,8 mln zł przy udziale dotacji ok. 73,9 mln zł (wartość dotacji wynosi do 85% kosztów inwestycji realizowanych przez poszczególne gminy, pozostałe 15% beneficjenci muszą zapewnić we własnym zakresie). W dniu 26.03.2012 r. podpisano aneks do umowy rozszerzający zakres rzeczowy programu mający na celu zagospodarowanie oszczędności uzyskanych w pierwszym etapie. Zakres dodatkowy zakłada realizację 10 zadań: Raczki (6), Bakałarzewo (1), Filipów (1) oraz Augustów (2). Po rozstrzygnięciu przetargów koszt realizacji wyniósł ok. 28,5 mln zł przy udziale dotacji ok. 24,3 mln zł. W celu rzeczowego zagospodarowania wszystkich oszczędności, tj. ok. 1,8 mln zł, zebrane zostały informacje od gmin na temat ewentualnych potrzeb nieuwzględnionych we wcześniejszych etapach. Do końca I kwartału 2013 r. planowane jest podpisanie aneksu z NFOŚiGW rozszerzającego zakres programowy.
Termin ostatecznego zakończenia realizacji zadań i wypłat dotacji dla beneficjentów upływa 31.12.2013 r., a osiągnięcie efektów ekologicznych i rozliczenie zadania powinno nastąpić do 30.06.2014 r.

Zestawienie wskaźników do monitorowania projektu

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Raczki

Bakałarzewo

Filipów

Augustów

Nowinka

Ogółem

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

km

6

47

21

37

71

182

Liczba oczyszczalni ścieków (budowanych lub modernizowanych)

szt.

1

0

1

0

2

4

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków

szt.

450

355

350

507

300

1962

Liczba zmodernizowanych stacji wodociągowych

szt.

2

1

0

4

1

8

Długość sieci wodociągowej (budowanej lub modernizowanych) z przyłączami

km

14

0

2,2

1,7

107

124,9

Ilość podłączonych mieszkańców do sieci kanalizacji

RLM*

330

1080

629

1069

2277

5385

Ilość podłączonych mieszkańców do PBOŚ**

RLM

1840

1446

1400

1448

1050

7184

Ilość podłączonych mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej i PBOŚ

RLM

2170

2526

2029

2517

3327

125

* RLM – równoważna liczba mieszkańców

**PBOŚ – przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków