Pożyczki na udział własny dla projektów dofinansowanych z UE

9 września 2010
Pożyczki na udział własny dla projektów dofinansowanych z UE

W związku z możliwością finansowania wkładu własnego zaproponowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która skierowana jest do beneficjentów funduszy europejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie UE”.

Dofinansowanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego i dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów w ramach programów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski należy składać do 1 października 2010 r. z dopiskiem „Pożyczka na udział własny dla projektów dofinansowanych ze środków UE”.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (85) 749-94-83 lub pod adresem e-mail: wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl
Wnioski powinny być wypełnione na obowiązujących w Funduszu formularzach i opracowane zgodnie z programem priorytetowym „Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE” ogłoszonym przez NFOŚiGW w Warszawie.

Szczegółowy opis programu znajduje się tutaj.