Pożyczka na odnawialne źródła energii i wysokosprawną kogenerację

7 lutego 2011
Pożyczka na odnawialne źródła energii i wysokosprawną kogenerację

Prawie 6,5 mln zł zobowiązał się pożyczyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.

Umowę na „Budowę, rozbudowę lub modernizację OZE lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa podlaskiego” podpisali w Warszawie 4 lutego 2011 roku: ze strony NFOŚiGW – Zastępca Prezesa Zarządu Małgorzata Skucha oraz Prezes Zarządu Adam Sieńko – reprezentujący WFOŚiGW w Białymstoku. Oprocentowanie pożyczki ustalono wynosi 1 % w skali roku. Pożyczka nie podlega umorzeniu.
Pozyskane środki zostaną wydatkowane na projekty wyłonione w drodze konkursowej. Wartość dofinansowania udzielonego beneficjentom na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć 75 % jego kosztów kwalifikowanych. Po zakończeniu projektów zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci:
a) zwiększenia produkcji energii elektrycznej o ok. 14 201,50 MWh/rok;
b) uniknięcia emisji dwutlenku węgla w ilości 19 020,37 Mg/rok.
Zarówno termin oddania inwestycji do użytku jak i osiągnięcie efektów ekologicznych ustalono na 31 marca 2012r.