Potwierdzenie pierwszego dofinansowania projektu na terenie woj. podlaskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Potwierdzenie pierwszego dofinansowania projektu na terenie woj. podlaskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Potwierdzenie pierwszego dofinansowania projektu na terenie woj. podlaskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

16 marca w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku uroczyście przekazano pierwsze w województwie podlaskim potwierdzenie dofinansowania projektu pn. „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomża i okolicznych gmin”. Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 37.596.272,27 PLN, a maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności stanowi wartość 17.841.498,99 PLN. Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2012 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest pierwszym etapem ogólnego projektu, polegającego na budowie systemu gospodarki odpadami na terenie Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarki Odpadami. W ramach inwestycji zostanie utworzony ponadregionalny zakład zagospodarowania odpadów, w skład którego wejdą: nowo wybudowana kompostownia, sortownia oraz składowisko odpadów. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Łomża. Głównymi beneficjentami będą mieszkańcy miasta oraz okolicznych gmin: Łomża, Jedwabne, Nowogród, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna, Kolno, Stawiski, Grabowo, Mały Płock, Turośl, Szczuczyn oraz podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie objętym projektem. Realizacja zadania przyczyni się do:

  • poprawy poziomu ochrony środowiska naturalnego;
  • podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem;
  • zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów;
  • zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowisku;
  • usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
  • zwiększenia liczby gospodarstw domowych i mieszkańców objętych systemem zbiórki odpadów.

W uroczystości udział wzięli m.in.: reprezentująca Ministerstwo Środowiska Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, a także Prezydent Łomży wraz z przedstawicielami beneficjentów oraz lokalne media.