Potwierdzenie dofinansowania w ramach PO IiŚ dla rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego

18 grudnia 2014
Potwierdzenie dofinansowania w ramach PO IiŚ dla rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego

11 grudnia 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało warunkowe potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. ,,Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

Jednocześnie MŚ zwrócił się z prośbą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniącego w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, o monitorowanie wypełniania przez Wnioskodawcę warunków określonych w potwierdzeniu i przekazanie do Instytucji Pośredniczącej informacji o ich wypełnieniu, a następnie zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.
Beneficjentem jest Miasto Kolno, ale projekt będzie realizowany na terenie dziewięciu podlaskich gmin. Wnioski o dofinansowanie projektów związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 można było składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (więcej o tym tutaj).
Z potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się wnioskodawca wynosi 5 475 897,54 PLN (ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie), przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 6 665 613,75 PLN.
Projekt pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” będzie realizowany na terenie województwa podlaskiego. Zakres projektu obejmuje 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze o łącznej powierzchni rekultywacyjnej ponad 6 ha. Celem nadrzędnym projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych na terenach zdegradowanych oraz działanie na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej poprzez ścieżki edukacyjne.
Do celów pośrednich projektu należą:

  • zmniejszenie presji środowiskowej zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gmin objętych projektem,
  • zwiększenie powierzchni terenów przyjaznych ekologicznie,
  • długofalowe zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez likwidację źródeł skażenia gleby i wód gruntowych.

W przypadku otrzymania dofinansowania beneficjent planuje zakończyć realizację zadania do 31.10. 2015 r.