Potwierdzenie dofinansowania dla suwalskiego projektu odpadowego realizowanego w ramach PO IiŚ

17 grudnia 2014
Potwierdzenie dofinansowania dla suwalskiego projektu odpadowego realizowanego w ramach PO IiŚ

11 grudnia 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. ,,Dostosowanie instalacji przetwarzania odpadów w Suwałkach do wymagań stawianych RIPOK”.

Jednocześnie MŚ zobligował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia umowy z wnioskodawcą w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., w związku z zakończonym 18 lipca 2014 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).
Z potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się wnioskodawca wynosi 5 307 187,50 PLN (ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie), przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 7 856 929,58 PLN.
Przedmiotem projektu jest modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów, w tym modernizacja sortowni. Głównym celem projektu jest zwiększenie mocy przerobowych instalacji do mechaniczno- biologicznego przekształcania odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., umożliwiające obsługę większej liczby mieszkańców z terenu miasta Suwałki i powiatu suwalskiego oraz miejscowości Sejny i powiatu sejneńskiego, a zarazem dostosowanie do wymagań stawianych Regionalnym Instalacjom Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Przedsięwzięcie realizuje również cele zakładające zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału odpadów poddawanych odzyskowi, co jest możliwe dzięki większym możliwościom sortowania, jak również likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów (m.in. poprzez wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych).