Potwierdzenie dofinansowania dla Suwałk – II etap

5 października 2009
Potwierdzenie dofinansowania dla Suwałk – II etap

W dniu 22 grudnia 2009 r. z Ministerstwa Środowiska wpłynęło do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap II”.

Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi prawie 39,1 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności dla beneficjenta, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach przekracza 22,6 mln zł. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2010-2013.

Potwierdzenie dofinansowania dla Suwałk - II etap

Unia Europejska dofinansowuje dwa etapy suwalskiego projektu wodno-ściekowego.

Umowę na realizację pierwszego etapu w dniu 17.08.2009 r. podpisali: Adam Sieńko

i Wiesław Dołęgowski z WFOŚiGW w Białymstoku oraz reprezentujący beneficjenta

Witaliasz Rychlik, prezes PWiK w Suwałkach