Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Wysokiem Mazowieckiem

20 maja 2014
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Wysokiem Mazowieckiem

W piśmie datowanym na 14 maja 2014 r. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”.

Jednocześnie MŚ, w związku z brakiem uwag do przedmiotowego wniosku, zobligował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do zawarcia umowy o dofinansowanie z beneficjentem projektu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia..
Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyła Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie w związku z zakończonym 31 grudnia 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).
Z potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się wnioskodawca wynosi 15 721 954,05 PLN (ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie), przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 22 747 752,34 PLN.
Przedmiotem projektu jest:

  • budowa oczyszczalni ścieków;
  • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2,78 km.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska oraz warunków życia ludzi poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wysokie Mazowieckie. Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • zabezpieczenie ciągłości dostaw wody w aglomeracji Wysokie Mazowieckie;
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej i turystycznej regionu;
  • poprawa jakości życia oraz warunków do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • poprawa warunków sanitarnych w mieście.

Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca 2015 roku.