Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Dąbrowie Białostockiej

10 marca 2014
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Dąbrowie Białostockiej

W piśmie datowanym na 28 lutego 2014 r. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka „.

Jednocześnie MŚ zobligował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia umowy z wnioskodawcą w możliwie najkrótszym terminie.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyła Gmina Dąbrowa Białostocka w związku z zakończonym 30 września 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).
Z potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się wnioskodawca wynosi 731 977,51 PLN (ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie), przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 861 150,02 PLN. Przedmiotem projektu jest:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 0,5 km;
  • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 0,5 km;
  • budowa sieci wodociągowej o długości ok. 1 km;
  • doposażenie oczyszczalni ścieków w płuczkę separator piasku.

Realizacja inwestycji w powyższym zakresie ma doprowadzić do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby, zmniejszenia ilości powstających osadów oraz zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej w aglomeracji. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego inwestycją z zachowaniem równowagi przyrodniczej.
W ramach realizacji projektu planuje się podłączyć 52 osoby do sieci wodociągowej oraz 62 osoby do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo w ramach projektu podłączone zostaną również trzy instytucje użyteczności publicznej. Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do końca 2014 roku.