Potwierdzenie dofinansowania dla projektu w Siemiatyczach

5 października 2011
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu w Siemiatyczach

26 września 2011 r. Ministerstwo Środowiska wydało potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Siemiatyczach na realizację projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”.

Kwota, w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom współfinansowania osi priorytetowej I POIiŚ ustalono na 32 876 794,64 (maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych). Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 27 945 275,44 PLN.
Wniosek o dofinansowanie siemiatyckiego projektu wodno-ściekowego trafił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wyniku naboru wniosków konkursowych ogłoszonego 30 września 2009 roku w ramach PO IiŚ, dla działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wniosek przeszedł z pozytywnym skutkiem etapy oceny formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych projektów z tego zakresu planowana inwestycja w Siemiatyczach trafiła na listę rankingową ogłaszaną przez Ministerstwo Środowiska i przez długi czas miała status rezerwowej. W ostatnio opublikowanym rankingu przedsięwzięcie awansowało na listę podstawową, co zaowocowało potwierdzeniem dofinansowania z zastrzeżeniem zwolnienia alokacji na działanie opisane w I priorytecie PO IiŚ. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do podpisania umowy z beneficjentem, co powinno nastąpić w ciągu miesiąca.

Potwierdzenie dofinansowania dla projektu w Siemiatyczach

Siemiatycki projekt wodno-ściekowy zakłada modernizację miejskiej oczyszczalni

ścieków oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.