Potwierdzenie dofinansowania dla hajnowskiego projektu odpadowego

24 grudnia 2013
Potwierdzenie dofinansowania dla hajnowskiego projektu odpadowego

W piśmie datowanym na 19 grudnia 2013 r. Ministerstwo Środowiska przysłało potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Hajnówce”.

Jednocześnie MŚ zobligował WFOŚiGW w Białymstoku, pełniący w ramach PO IiŚ rolę Instytucji Wdrażającej, do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia umowy z wnioskodawcą w możliwie najkrótszym terminie.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu wpłynął do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce w związku z zakończonym 22 lipca br. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013).
Z potwierdzenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska wynika, że maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności o jaką może starać się wnioskodawca wynosi 8 457 122,03 zł, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 13 668 745,62 zł. W ramach inwestycji beneficjent zamierza rozbudować Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce. Zakres inwestycji podzielono na trzy części:

  1. Budowa kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o pojemności 75 500 m3.
  2. Zakup mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych.
  3. Budowa instalacji stabilizacji tlenowej systemie zamkniętym oraz budowa drugiego stopnia stabilizacji na placu.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie, a także likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.
Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców regionu wynikająca z poprawy stanu środowiska;
  • wzrost atrakcyjności osadniczej i turystycznej regionu objętego projektem;
  • wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Hajnowski projekt odpadowy musi zostać zrealizowany do końca 2015 roku. Z inwestycji skorzystałoby ponad 151 tysięcy osób zamieszkujących 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.