Potencjalne inwestycje w działaniu 2.2

5 kwietnia 2013
Potencjalne inwestycje w działaniu 2.2

W związku z planowaniem ogłoszenia przez Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kolejnego naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji nt. identyfikowanych w Państwa instytucjach potrzeb w zakresie inwestycji, które potencjalnie mogłyby podlegać finansowaniu w ramach tych środków.

Celem działania jest kompleksowa rekultywacja zmierzająca do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcie przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami, zabezpieczenie/stabilizacja osuwisk oraz modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

W ramach działania będą mogły być realizowane wyłącznie projekty wielkoobszarowe na terenach niezurbanizowanych i jedynie w sytuacji, gdy obecny właściciel gruntu nie jest odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lub degradację środowiska (nie dotyczy projektów, których beneficjentem jest wojsko). Dodatkowo, realizowane będą projekty polegające na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plaż morskich i stabilizację morskiej linii brzegowej oraz projekty związane
z zabezpieczeniem osuwisk.

Przykładowe rodzaje projektów, jakie mogą być realizowane w ramach działania:

a) rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),

b) projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,

c) modernizacja i budowa umocnień brzegowych,

d) prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania 2.2, umieszczonych na indykatywnej liście projektów indywidualnych.

Beneficjentami działania mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

– wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

– urzędy morskie,

– wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym,

– podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej.

Aktualnie minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł, jednakże Instytucja Pośrednicząca rozważa obniżenie tej wartości do 10 mln zł.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu (wojewodowie, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym – 100%).

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Informację na temat inwestycji, które mogłyby potencjalnie podlegać finansowaniu w ramach środków priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, proszę przekazać do 11 kwietnia br. na adres dplonski@wfosigw.bialystok.pl lub aloban@wfosigw.bialystok.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące działania 2.2 można znaleźć na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.bialystok.pl lub bezpośrednio u pracowników Zespołu Funduszy Europejskich, tel. 85 749-94 – 87 do – 91.