POIiŚ 2007-2013 wykonany w 100 %

1 czerwca 2015
POIiŚ 2007-2013 wykonany w 100 %

Do maja tego roku beneficjanci programu podpisali 1051 umów wykorzystując tym samym prawie 21 miliardów złotych zaplanowanych na inwestycje i działania w zakresie ochrony środowiska. W ten sposób alokacja zaplanowana w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na kwotę 5,1 miliarda euro została w całości rozdysponowana.

Projekty realizowane w ramach Programu przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w naszym bezpośrednim otoczeniu, a przez to podniesienia jakości naszego życia. Postępy w ochronie jakości wód wynikają z budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Ochrona powierzchni ziemi możliwa jest dzięki wspieraniu zakładów zagospodarowania odpadów, a także działaniom związanym z przywracaniem walorów przyrodniczych zdegradowanym terenom. Projekty związane z ochroną zasobów i przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska, poprawiają nasze bezpieczeństwo. Z kolei inwestycje dostosowujące przedsiębiorstwa do wymagań ochrony środowiska, miedzy innymi w zakresie ograniczania zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia,
w tym emisji do powietrza, są szczególnie ważne dla sąsiadującym z nimi mieszkańców. Nie mniej istotne są działania związane z ochroną różnorodności biologicznej, bez której nie można zapewnić zrównoważonego rozwoju naszego kraju.
Zakontraktowanie środków w ramach priorytetów I-V Programu Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013 – 20,9 mld zł, w tym:

  1. Gospodarka wodno-ściekowa: 12,6 mld zł
  2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 4,3 mld zł
  3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska: 2,6 mld zł
  4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: 1 mld zł
  5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych: 0,4 mld zł

Te środki to nie koniec wsparcia ochrony środowiska ze środków unijnych. Przed nami kolejna perspektywa finansowa. W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przewidziano ponad 3,5 mld euro na następujące działania:

  1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
  2. Gospodarka odpadami komunalnymi
  3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
  4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
  5. Poprawa jakości środowiska miejskiego