Podpisano umowę o dofinansowanie z PO IiŚ suwalskiego projektu odpadowego

14 stycznia 2015
Podpisano umowę o dofinansowanie z PO IiŚ suwalskiego projektu odpadowego

14 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. ,,Dostosowanie instalacji przetwarzania odpadów w Suwałkach do wymagań stawianych RIPOK”.

Z umowy wynika, że beneficjent może liczyć na dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie 5 307 187,50 zł, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 7 856 929,58 zł.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., w związku z zakończonym 18 lipca 2014 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014). W grudniu ubr. Ministerstwo Środowiska wydało potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów, w tym modernizacja sortowni. Głównym celem projektu jest zwiększenie mocy przerobowych instalacji do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., a zarazem dostosowanie do wymagań stawianych Regionalnym Instalacjom Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Przedsięwzięcie realizuje również cele zakładające zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału odpadów poddawanych odzyskowi, co jest możliwe dzięki większym możliwościom sortowania, jak również likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów (m.in. poprzez wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych).
Zakres rzeczowy projektu zakłada realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Rozbudowa hali przyjmowania odpadów
  2. Zakup i montaż linii sortowniczej do zmieszanych odpadów komunalnych
  3. Zakup ładowarki teleskopowej
  4. Zakup ładowarki kołowej

Projekt obejmie swoim zasięgiem 126 132 mieszkańców powiatów: suwalskiego i sejneńskiego.