Podpisano umowę na dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w Dąbrowie Białostockiej

12 maja 2014
Podpisano umowę na dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w Dąbrowie Białostockiej

12 maja 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał umowę z Gminą Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn.: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka „.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku Gmina Dąbrowa Białostocka złożyła w związku z zakończonym 30 września 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013). Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz dwustopniową ocenę merytoryczną, a 28 lutego br. projekt otrzymał potwierdzenie dofinansowania z Ministerstwa Środowiska.
W podpisanej umowie beneficjentowi zagwarantowano maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 731 977,51 PLN, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 1 059 174,53 PLN.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,418 km;
  • modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,547 km;
  • budowę sieci wodociągowej o długości 820 m;
  • doposażenie oczyszczalni ścieków w płuczkę separator piasku.

Realizacja inwestycji w powyższym zakresie ma doprowadzić do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby, zmniejszenia ilości powstających osadów oraz zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej w aglomeracji. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego inwestycją z zachowaniem równowagi przyrodniczej.
Realizacja zadania pozwoli na podłączenie 52 osób do sieci wodociągowej oraz 62 osób i trzech instytucji użyteczności publicznej do sieci kanalizacyjnej. Zakończenie i rozliczenie projektu powinno nastąpić do 31 marca 2015 roku.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w Dąbrowie Białostockiej 

Umowę o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności podpisali (od lewej): Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku Piotr Dzierżanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Jarosław Malinowski oraz Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski