Podpisano umowę na dofinansowanie II etapu hajnowskiego projektu wodno-ściekowego

2 lipca 2014
Podpisano umowę na dofinansowanie II etapu hajnowskiego projektu wodno-ściekowego

27 czerwca 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku została podpisana umowa na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”, dofinansowanego w ramach priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do WFOŚiGW w Białymstoku złożyło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Sp. z o.o. w związku z zakończonym 31 grudnia 2013 r. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013). Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 11 183 533,84 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności zamyka się w kwocie 4 789 927,43 zł.
Przedmiotem projektu jest:

  • rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na modernizacji części osadowej;
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,2 km.
  • zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
  • zakup ciągnika rolniczego do transportu osadów ściekowych.

W wyniku realizacji projektu dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzyska 20 osób. Głównym celem projektu jest przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG (po zrealizowaniu projektu współczynnik skanalizowania Hajnówki wzrośnie do 96,03 %). Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
  • poprawa jakości życia na obszarze objętym projektem;
  • ochrona walorów przyrodniczych regionu
  • wzrost atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.

Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do końca 2015 roku.

Podpisano umowę na dofinansowanie II etapu hajnowskiego projektu wodno-ściekowego

Umowę o dofinansowanie podpisali: Jerzy Aleksiejuk – prezes PWiK w Hajnówce (w środku),

Jarosław Malinowski – prezez WFOŚiGW w Białymstoku (z prawej)

i Piotr Dzierżanowski  zastępca prezesa WFOŚiGW w Białymstoku (z lewej)