Podpisano umowę na dofinansowanie hajnowskiego projektu odpadowego

22 stycznia 2014
Podpisano umowę na dofinansowanie hajnowskiego projektu odpadowego

22 stycznia 2014 r. zawarto umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Hajnówce”. To już dziesiąta umowa podpisana przez WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu wpłynął do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce w związku z zakończonym 22 lipca ubr. konkursem ogłoszonym w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013). Wniosek przeszedł z sukcesem ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, po czym trafił na pierwsze miejsce listy rankingowej ogłoszonej przez Ministerstwo Środowiska. Ocena merytoryczna II stopnia wypadła pozytywnie, a wydane 19 grudnia 2013 r. przez Instytucję Pośredniczącą potwierdzenia dofinansowania zobligowało WFOŚiGW w Białymstoku do podpisania umowy z beneficjentem.
Z umowy wynika, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce może uzyskać maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 8 457 122,03 zł, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 13 646 245,62 zł. W ramach inwestycji beneficjent zamierza rozbudować Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce. Zakres inwestycji podzielono na trzy części:

  1. Budowa kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o pojemności 75 500 m3.
  2. Zakup mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych.
  3. Budowa instalacji stabilizacji tlenowej systemie zamkniętym oraz budowa drugiego stopnia stabilizacji na placu.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie, a także likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.
Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców regionu wynikająca z poprawy stanu środowiska;
  • wzrost atrakcyjności osadniczej i turystycznej regionu objętego projektem;
  • wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Hajnowski projekt odpadowy musi zostać zrealizowany do końca 2015 roku. Z inwestycji skorzysta ponad 150 tysięcy osób zamieszkujących 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.

 

Podpisano umowę na dofinansowanie hajnowskiego projektu odpadowego
W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce umowę podpisali: Prezes Jarosław Kot oraz Wiceprezes Piotr Monach. Natomiast WFOŚiGW w Białymstoku reprezentowali: Prezes Zarządu Jarosław Malinowski oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski.