Podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia Programu ochrony jezior Polski Północnej

7 listopada 2013
Podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia Programu ochrony jezior Polski Północnej

6 listopada w Sile k. Olsztyna, odbyła się konferencja poświęcona prezentacji Programu ochrony jezior Polski Północnej. W jej trakcie podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia projektu mającego charakter ponadregionalny. obejmującego sześć województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie.

To próba podjęcia szeregu zintegrowanych działań, które ograniczą wpływ działalności człowieka, a tym samym umożliwią docelowo ochronę i poprawę stanu wód naszych jezior. Jeziora to złożone ekosystemy, które stanowią naturalne środowisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. To również miejsce pracy, odpoczynku i relaksu dla wielu tysięcy ludzi. To rezerwuar wody niezbędnej dla życia i jednocześnie ważny czynnik mikroklimatu.
Przyczyn, dla których powinniśmy zadbać o stan naszych jezior jest bardzo wiele. Na obszarze objętym Programem znajdują się największe zasoby wód powierzchniowych jezior w Polsce. To ponad 1000 jezior (o powierzchni powyżej 50 ha), w których osiągnięcie dobrego stanu wód jest obowiązkiem Polski, wynikającym z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 r. To ogromne wyzwanie, któremu lokalne samorządy, ani użytkownicy wód nie są w stanie sprostać. Tym bardziej, że w ponad połowie jezior jakość wody jest niezadowalająca.

Odbiorcami Programu w założeniu mają być samorządy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, a także inne podmioty, które będą realizowały inwestycje i zadania związane z ochroną ekosystemów jezior. Celem działań ma być przede wszystkim ograniczenie ilości wprowadzanych pośrednio i bezpośrednio związków azotu oraz fosforu, które odpowiadają głównie za eutrofizację jezior. Inicjatorzy liczą, że dzięki Programowi uda się pozyskać dodatkowe miliony euro z funduszy europejskich na budowę infrastruktury i inne działania ograniczające degradację jezior. Według danych Ministerstwa Środowiska, za ważne i kwalifikujące się do interwencji ze środków publicznych w nowej perspektywie 2014-2020 uznano m. in. gospodarowanie zasobami wodnymi i ich ochronę, a także ochronę powierzchni ziemi i bioróżnorodności oraz budowę potencjału rozwojowego w oparciu o zasoby przyrodnicze. Program wymaga ogromnej pracy i zaangażowania, jednak wspólny wysiłek, podjęty przez sześć regionów, ma przynieść w niedalekiej przyszłości konkretne efekty, czyli czyste i bezpieczne wody naszych jezior.

W trakcie Konferencji podpisano list intencyjny między sześcioma województwami w celu stworzenia spójnego systemu działań i przedsięwzięć z zakresu ochrony jezior i ekosystemów od nich zależnych oraz poprawy jakości wód. Informację na temat stanu jezior i problemów związanych z ich ochroną przekazali przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaangażowanych w projekt. WFOŚiGW w Białymstoku reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu Piotr Dzierżanowski.

 

Podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia Programu ochrony jezior Polski Północnej

Konferencja odbyła się z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa. List intencyjny z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podpisał Wicemarszałek Mieczysław Kazimierz Baszko.