Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I” w ramach PO IiŚ

28 sierpnia 2009
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I” w ramach PO IiŚ

Dnia 27 sierpnia 2009 roku w Białymstoku podpisana została druga w województwie podlaskim, a pierwsza w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, umowa o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I” wynosi 18 831 273,40 zł. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla powyższego przedsięwzięcia to 10 684 331,94 zł.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest pierwszym etapem projektu, polegającego na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Suwałkach mającego na celu poprawę warunków infrastrukturalnych koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją.

W wyniku realizacji ww. przedsięwzięcia możliwa będzie budowa 3,327 km sieci kanalizacji sanitarnej i 7,418 km sieci wodociągowej, a także przebudowa oczyszczalni ścieków oraz zainstalowanie systemów monitoringu i ewidencji zdarzeń na sieci. Zakończenie zadania zaplanowane jest na rok 2012.

Głównymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy obszaru oddziaływania projektu, czyli miasta Suwałki. Po zakończeniu realizacji projektu planuje się przyłączenie do sieci wodociągowej – 676 osób, a kanalizacyjnej – 670 osób.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I

Podpisanie umowy. Od lewej: Adam Sieńko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, Wiesław Dołęgowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku oraz Witaliasz Rychlik – Prezes PWiK Sp. z o.o. w Suwałkach

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Ignacy Jasionowski składa gratulacje Beneficjentowi – Prezesowi PWiK Sp. z o.o. w Suwałkach Witaliaszowi Rychlikowi. W środku: Adam Sieńko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I

Podpisanie umowy. Od lewej: Włodzimierz L. Kusak – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku, Ignacy Jasionowski – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Adam Sieńko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, Wiesław Dołęgowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku oraz Witaliasz Rychlik – Prezes PWiK Sp. z o.o. w Suwałkach