Platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej

16 kwietnia 2013
Platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego Hajnówka oraz dzięki finansowemu wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko, powstaje platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.

Celem projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej jest wypracowanie platformy dialogu i współpracy przedstawicieli stron zainteresowanych ochroną przyrody oraz rozwijaniem wielofunkcyjnej, proekologicznej gospodarki w rejonie Puszczy Białowieskiej. Platforma skupiać będzie przedstawicieli władz lokalnych, parku narodowego, instytucji naukowych, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora turystycznego i usługowego oraz przewodnickiego, organizacji pozarządowych, pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych oraz osoby indywidualne.
Istotnym zadaniem platformy jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa oraz lokalnych władz poprzez m.in. promowanie zagadnień różnorodności biologicznej w ramach spotkań i seminariów skierowanych do wszystkich zainteresowanych. Ważna jest wspólna edukacja młodego, jak również starszego pokolenia na temat konieczności ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu.
Dodatkowymi celami projektu są m.in. promocja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy Białowieskiej, kształtowanie postaw ekologicznych oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców powiatu w kierunku świadczenia usług przyjaznych środowisku. W ramach działań promocyjnych regionu planuje się organizację przedsięwzięć skierowanych do szerokiego grona mieszkańców i turystów: Puchar Polski Nordic Walking oraz Rodzinny Maraton – sztafeta w Puszczy Białowieskiej w Mieście i Gminie Hajnówka, Święto Miodobrania w Gminie Białowieża, Rodzinne spotkanie z ekologią w Gminie Narewka.
Wysokość dofinansowania wyniosła ponad 1,5 mln zł. Koszt całkowity projektu to 1,8 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, działanie 5.4 – kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej

Fot. M. Szymura