Pierwsze kryteria wyboru projektów w PO IiŚ 2014-2020 przyjęte

27 marca 2015
Pierwsze kryteria wyboru projektów w PO IiŚ 2014-2020 przyjęte

Dbanie o skuteczność i jakość realizacji programów współfinasowanych z funduszy UE, zatwierdzanie sprawozdań z ich realizacji, podejmowanie najbardziej kluczowych decyzji – to główne zadania Komitetów Monitorujących (KM) programy operacyjne. 25 marca 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie KM Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020.

– Rozpoczęcie prac Komitetu to jeden z kluczowych momentów związanych z realizacją programu – powiedział Waldemar Sługocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Poinformował, że gremium to zostało ustanowione na mocy Zarządzenia nr 16 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W pracach KM PO IiŚ 2014-2020, którym przewodniczy wiceminister Sługocki, biorą udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracobiorców, środowiska naukowego oraz administracji rządowej, a także Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia przyjęto regulamin KM PO IiŚ 2014-2020. Omówiono zakres wsparcia programu oraz przedstawiono stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych. Zaprezentowano i uchwalono następujące kryteria wyboru projektów programu:

  • horyzontalne:

– badające aspekty formalne i porządkowe, służące również ocenie kwalifikowalności projektu i jego zgodności z celami programu (kryteria formalne);
– badające jakość projektu, pod względem wpływu na osiągnięcie celów programu (kryteria merytoryczne I stopnia);
– oceniające wykonalność projektu, m.in. w aspektach techniczno-technologicznych, finansowo-ekonomicznych oraz środowiskowych (kryteria merytoryczne II stopnia);

  • kryteria wyboru w zakresie wybranych typów projektów dla 2 działań i 2 poddziałań programu:

– 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych;
– 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – poprawa efektywności energetycznej;
– 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring – zagospodarowanie wód opadowych w szczególności na obszarach miejskich (m.in. budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), ochrona brzegów morskich, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń;
– 10.1 Pomoc techniczna.

 Treść dokumentów dostępna jest tutaj.